Kart over FMV Landsbyen
Skribent:
Bilde av Espen Kristoff Eggen
Espen Kristoff Eggen
Byutvikler FMV Vest
Prosjekt

FMV Landsbyen

FMV landsbyen» viderefører og konkretiserer «Fredrikstad Midlertidige Verksted» (levert 8. Desember 2022), som var mer overordnet. Gjennom «FMV landsbyen» gjøres muligheter for midlertidig bruk, innspill fra medvirkning og overordnede studier, mer konkrete gjennom forslag til oppgradering av bygg langs den aktive aksen mellom det bynære og det sjønære området.

Tiltakene må sees i sammenheng. Det som skjer langs kai 4,med småbåthavn og badstuer, vil spille sammen med oppgradering av Modellager ogKantinebygg. Parallelt pågår derfor en prosess med å finne aktuelle aktører,interesser, sjekke behov og se på muligheter. «FMV landsbyen» skal derfor fåfram kvaliteter som er her i dag, og tydeliggjøre mulighetene i et positivtforløp av byrom. Det skal fungere som idébank som viser helt konkrete tiltak oghva dette kan gi av løsninger for midlertidige aktiviteter, kortvarige,sesongtilpassede og mer helårlige.

Målet er at tiltak for endring skal væreenkle, men bygge opp om områdets karakter som «en liten landsby». Tiltakene ibegge ender, som allerede er rammesøkte, skal styrke landsbyen i mellom, ogunderstøtte utviklingen av et levedyktig område for midlertidige aktiviteter.Det er et mål at arbeidet ikke stopper opp, men at det likevel holdes åpent foraktører vi ikke kjenner. Det skal bidra til at FMV- vest ikke blir liggende somet dødt og usikkert område i en periode hvor andre delområder skal oppgraderes –men at det heller blir et positivt tilskudd til byen og utviklingen de kommende10 årene.

Annet aktuelt innhold:

Postadresse: PB 6629 Etterstad, 0607 Oslo