FMV Vest

FMV leverte sitt første dampskip i 1873 og rundt århundreskiftet var skipsbygging en betydelig del av virksomheten. I1909 var FMV blitt den syvende største arbeidsplassen i Norge. På det meste jobbet det 2.500 menn og kvinner på området. Med underleverandører kan det anslås at FMV sysselsatte så mange som 7.000-8.000 mennesker. På 1980-tallet ble virksomheten mer rettet mot offshoreindustrien. Bygningsmassen var konstant i endring med både mer og mindre permanente strukturer tilpasset virksomhet og oppdrag.

 
historie.jpg

FMV-området representerer med sine bygnings- og arealressurser nærliggende den moderne bykjernen en unik mulighet for nyetablering, som vil kunne forsterke og videreutvikle Fredrikstad som bysamfunn. FMV-området utgjør derfor en betydelig ressurs for Fredrikstad. Utviklingen vil ikke bare få betydning for kommunen, men også for hele nedre Glommaregionen. FMV-området er stort og vil utvikles over en lengre tidsperiode. Hvilke funksjoner området skal inneha vil fortrinnsvis være markedsstyrt. Det er ønskelig at området får funksjonsmessig innhold og utforming, som bidrar til å øke Fredrikstads og regionens konkurransekraft. Med tanke på områdets betydning for Fredrikstad, og den lange realiseringstiden, er det svært viktig at utbyggingsinteressentene og kommunen har et omforent grep på planlegging og utvikling av området, samt en bevisst prioritering og tydelig satsing.

 

Området er totalt 680 dekar, der Jotne Eiendom sin del utgjør omtrent 150 dekar. Størrelse og beliggenhet samt nærhet til sentrum og betydelig sjøfront gir området unike kvaliteter. Av eksisterende bebyggelse er området rundt tørrdokka og Sveisehall 1, avgjørende å bevare som en viktig del av den lokale kultur- og industrihistorie. 

 
FMV_04.jpg

AMBISJONER I KOMMUNEDELPLAN FOR
FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

  • FMV-område skal bli en like viktig ressurs for Fredrikstadsamfunnet som det var under perioden med skipsbyggingsvirksomhet.
  • FMV-område skal utvikles til å bli en helhetlig ny sentrumsbydel, med et mangfold av tilbud og funksjoner knyttet til bolig, næringsvirksomhet, opplevelse og fritid.
  • En utvikling av FMV-område skal bidra til å understøtte og styrke utviklingen av Fredrikstad sentrum
  • Det er en målsetting om redusert CO2 utslipp og redusert bilbruk.
  • Området rundt tørrdokka, med sveisehall 1 og 2, er viktig å bevare som en del av den lokale kultur- og industrihistorie. Ambisjonen er at kommunedelplanen skal gi rom for en hensiktsmessig bruk av disse områdene.
  • Utviklingen langs elverommet skal bidra til å styrke dette som et viktig byrom.
  • Område skal utvikles med god arkitektur og design og ha en høy miljøprofil.
  • Det er en intensjon om at FMV-område skal utvikles som et pilotprosjekt i Framtidens byer.
  • Området skal utvikles med et variert boligtilbud.
  • FMV-område skal kunne utvikles over lang tid. Område bør også i utviklingsperioden, inneha funksjoner som bidrar til at området tas i bruk og blir en viktig ressurs for innbyggerne i Fredrikstad. Det skal legges til rette for et finmasket gangnett og gode sykkelforbindelser